Side-Car Montage

$22.00

16" NY Style Pie- 1/4 red, 1/4 white, 1/4 pesto, 1/4 vodka. mozzarella, and mozzarella (Monday-Friday 1:00-3:00)